Prinsejalerij  
     
 

In os joebielejoemsjoar 2004 (2 x 11 joar) hant vier vuur de joeks en de sjpas de ietsjte moal enne prins van de Bruij oesjerffe.

De joeks met dat oesrffe va enne prins(es) hant vuur da och als tradietsiejioen jemaat, en vuur rffe da och vasteloavenszondieg, ut middiegs um zes oer in os veraindslokaal cafe dr Sjlaagboom ummer enne nuie prins of prinses oes. Kiek ens noa de niekste bildsjer dat ziet uur we allenui al prins(es) is jewe.

Vier houwe t os wal kenne dinke vuur zouwe werm ing Prinsheks iech meen ing Prinses krieje. Alle vrauwlui woare jans jespanne en houwe de nerve aan t tsoemele dee Zondiegmeddieg op wem zouw de keus dit joar valle. Dr Preziedent zaat in zieng laudatio uvver de nui PrinsHex, Prinses, dat t t dit joar wal verdeent houw um PrinsHex ee Prinses tse weede. Hee woal um dee titel namens de janze Bruij ejentliecht vuur heurre jeboersdaag jeeve, weil t vasteloavends mondieg 30 woed. Zelver houw t ziech dat och wal ee biesje jedaat zaat t jans sjtel aan der prezident.

In dr Sjlaagboom op dr maat, is da och um 19.11 oer t Patricia t Ietsjte tot Prinses van de Bruij 2011 oesjeroffe.

T Nicole prinses 2010 houw de ier um t Patricia, t Diadeempje, dr tsepter allias bessem en dr Prinsesse order aan hem oes tse rikke.

t Patricia stong jans perplex wie t hoet dat de keus op hem woar jevalle, en noa  t lidsje e moal Prins ste zie ( dr DJ Maurice spellet dat da och direkt noa dat hij jehoet hauw wee dr jelukkige woar) krog t da och ee mulsje vaan zienge sjat der ex prins Erik I, och der klinge Daan woar der bei dee moet zieg joa noen als prinsje veulle bij ing prinsesse Mam en prinse Pap.

Patricia va hatse jejrateleerd

 

 

 

 

 

 

Patricia I   2011
 

Nicole I   2010

Ut woar al biesje aus jelekt vuur zouwe werm ing Prinsheks iech meen ing Prinses krieje. Alle vrauwlui houwe ziech da och Zondiegmeddieg in de fiejoer jeworpen zoedat de keus, vuur zowiet wie dat nog zou joa, op hun vool. Dr Preziedent zaat in zieng laudatio uvver de neu PrinsHex, Prinses, dat t jerejeld mit dr Preziedent bellet, evvel oane dr bij noa tse dinke dat dat wal in t vuurdeel zou zie um Prinshex, Prinses tse wede. T hauw och jeprobeert dr sjpas III ste roanne (bauw jod). Drum woar de keus op hem jevalle.

In dr Sjlaagboom op dr maat, is da och um 19.00 oer t Nicolle (mit ing L) t Ietsjte tot Prinses van de Bruij 2010 oesjeroffe.

T Mariet prinses 2009 houw de ier um t Nicolle mit ing L t Diadeempje, dr tsepter allias bessem en dr Prinsese order aan hem oes tse rikke.

t Nicolle mit ing L sjtong wie e kriskinke ste kieke wie t hoet dat de keus op hem woar jevalle, en noa  t lidsje e moal Prins ste zie ( dr DJ spellet dat da och direkt noa dat hij jehoet hauw wee dr jelukkige woar) beseffet het pas wat hem passeert woar. Zienge Jos woar ja noen prins en zieng jonge prinsjer, t houw ja noen kastiel heem en zienge auto woar noen ing koetsj. Evvel noa paar beer woar t de nerve werm kwiet, en ws t werm dat t jeweun als Nicole tse vos op heem koet joa.

 

     
 

Mariet I   2009

Endliech woar t dan zo wied, de Bruij hat zieng ietsjte Prinshex, eh Prinses.

Noa dat de dames ziech kandidaat houwe jesjteld vuur Prinses tse wede is ing richtieje, zo wie dr Winkbl t zed, campagne jeveurd.

T Woa inne nak an nak rees wail enkele kandidate t zelfde antsaal sjteme houwe, evvel op de letste minuut woed nog jesjtemd en doa mit ch bekank we dizze ier  vuur dr sezng 2009 zou krieje.

In inne bomvolle Sjlaagboom oppen Maat i Kirchroa, woed t Mariet um 18.45 oer, als Mariet t Ietsjte oesjeroffe als nui Prinshex eh Prinses van de Bruij.

Onger laitung va osse Preziedent dr Pluumens Pierre, tsezame mit dr Prinslieje Hoegheet Sjaak dr I  woed t Mariet jetseert mit de versiersele die bij t ambt va Prinshex eh Prinses huure, tse wisse t Diadeempje, de Prinsese en doamit hexse orde, en als letste dr tsepter alias bessem, de sjteet vuur de macht uvver vasteloavend vierend Kirchroa en doa mit de Bruij waal tse versjtoa.

T Mariet loos ziech nit kenne en dong ziech bij os niekste treffe, tse wisse dr vasteloavendsmondieg en t Kloonekonkoer zienge eje prinslieje Hexekleed , en woa doa mit weltbekank i Kirchroa.

 

     
 

Sjaak I  2008.jpg

Sjaak dr  I  2008

Vr de Bruij hant vasteloavendszondieg um 18.00 oer in dr Sjlaagboom ozze vunnefde Prins oesjerffe. Noa dr jungste Prins de bis noen tsauw jewe is dr Erik dr I woar de keus op dr Sjaak jevalle. He hauw bei de proclematiejoen jans tsauwvellieg t richtieje peksje aa, he woar verkleid in enne lakei, uhr wit wal zon wiechtieje van de knnejin. He sjtong da och mit dr monk vol tseng, wie dr Preziedent bekant maachet dat he dr jelukspienzel woar de ziech dizze sezong Prins van de Bruij dorf neume. He woed da och jetseert mit de kap, Prinseorde en nit tse verjesse der tsepter. Dr Prins Sjaak dr I is och dr ietjste Prins de al direkt tswai pages houw. Zieng kinger t Amber en dr Ruben sjtonge hem bei.

Sjaak va hatse jratuleerd.
     
 

Erik I  2007.jpg

Erik dr  I 2007

2007 woar t joar van de joegend, de keus va ozze neue Prins liet dat wal ziee. De ex-Prinse t Frensje dr I, dr Martien dr I, dr Marc dr I en dr Preziedent dr Pierre woare bijenee jekroffe en houwe uvverlaat wee dr neue Prins zauw weede. Eesjtemmig woed jekoze vuur dr Erik enne van de jungste mitjlieder van de Bruij, nemlich vanaf dr momang dat he in de welt kieket is he al mitjlied van ozze Kloeb. Dr Erik woed als veerde Prins van de Bruij um 18.15 oer in os verainslokaal dr Sjlaagboom oesjeroffe als Prins Erik dr I. Noadat he de versiersele houw empfange tse wisse kap, Prinseorde en tsepter woed he als ietsjte jratuleerd durg zieng vrundin t Patricia dat noen endliech och zienge Prins hat.

Erik va hatse jratuleerd.

 

     
 

Mark I  2006.JPG

Marc dr  I 2006

Dis joar vool de er aan dr Marc um als dreide Prins van de Bruij, os durch der vasteloavends-sezong vuur tse joa. Dr Marc woed in dr Sjlaagboom, os verainslokaal, woa he meenig jeursje jewirkt hauw, oesjeroffe als Prins Marc dr I 2006. Hem woete de versiersele die bij t Prins zie hure durch dr Preziedent op dr kop jezatse, umjehange en in de hank jejoffe. He stong tse kieke wie ene je-pde l. He hoet t i Klle dondere. Mer ja ut is e zoe do is noen nieks mie a tse endere. Dr Prinseorde rst noen op zienge sjouwere eh boech.

Marc va hatse jratuleerd.

     
 

Martin I  2005.jpg

Martien dr I 2005

Ozze tswaide Prins is jraad waal de vftsieg passeerd en is enne van de uidste mitjlieder van de Bruij, he is al van der aavank af dr bei. Dr Martien sjtong in dr Sjlaagboom da och tse kieke wie ee kumpje boeddieng wie hee huret dat dr Preziedent tsezame mit t Frensje dr I, hem als nuie Prins van de Bruij oesroffet. He woed als Martien dr I jeinsjtaleerd en kroog de kap, Prinseorde en tsepter. De kap die roetsjet jet hen en heer, die woar jet tse jroes (of zing haore woarre tse kot jesjneije). Mit ing sjpang hant de vrauwlu dat probleem jelust.

 Martien va hatse jratuleerd.

 

     
 

Frensje I  2004.jpg

Frensje dr  I  2004

(Ietste prins va de Bruij)

In os joebielejoemsjoar 2004 (2 x 11 joar) hant vier vuur de joeks en de sjpas de ietsjte moal enne prins van de Bruij oesjerffe. Ozze Frans woar dr jelukspiensel, hee hoaw nemlich tse kenne jejoave dat he leider noets joegendprins woar jewe, en he dat waal jeer woar woede. Vuur hant hem da och vasteloavenszondieg, in os veraindslokaal dr Sjlaagboom  oppen Maat i Kirchroa ut middiegs um zes oer oesjerffe als Frensje dr I joegendprins van de Bruij 2004. Vuur vnge dat dat noch koet wail h noch jraad jing 50 joar woar. Dr Preziedent dr Pierre hat hem jesteerd mit de kap, Prinseorde en tsepter zoe wie ziech dat bei inne Prins jehuurt.

Frensje va hatse jrateleerd.