Projram  
     
     
  2012    
  8 jannewaar   oesróffe nuie sjtadsprins Kirchroa
  14 jannewaaar   jallabal Ritzervelderjonge 55 joar
  22 jannewaar   Lachende Rodahal (Kölsche-oavend)
  5 fibberwaar   damezietsóng
  11 fibberwaar   kingerzietsòng
  12 fibberwaar   herezietsóng (Kirchroa en Roa)
  18 fibberwaar   kingeróptsóg
  19 fibberwaar   oesróffe prins(es) de Bruij
  20 fibberwaar   jroeëse tsóg
  21 fibbwerwaar   clonne trekke
  22 fibberwaar   ésjermit’woch, her’rik é’se in A Jenne Sjlaagboom