Sjpass  
     
     

 

Sjpass 5

Welke drei mans’keλls steunt op dis foto en wienieλ is die jemaat?

 

 

sjpass 5.jpg

't ant'woad kent uur meele noa info@debruij.nl

 

 

Sjpass 4

TOMENTOATENTOMATENTOMATENTOVRAT

't ant'woad kent uur meele noa info@debruij.nl

oplossing sjpass 4

Tom en To aten tomaten Tom at en To vrat

Enne houw 't jσd, der Yannick, d'r pries enne zamstieg der auto poetse van der Preziedent en der Pap steet jeplaant vuur 7 jannewaar

 

Sjpass 3

Woa zut 'r en wat zieλt 'r.....

't ant'woad kent uur meele noa info@debruij.nl

     

Ut ant'woad:

Zits in eng koel en kiek noa boave, zien d'r KKK

 

 

 

Sjpass 2

Wat bedό'de de let'tere never de tsee'chenoenge

't ant'woad kent uur meele noa info@debruij.nl

 

 

    E K M
       
    W E K M
       
    H P W E K M

Ut ant'woad:

EKM >> Ee Kling Mentje
WEKM >> Wat Ee Kling Mentje
HPWEKM >> Hoσre Pie.... Wat Ee Kling Mentje
Enne houw 't jσd, 't Patricia, d'r pries eng vσs rees noa Schaasberg kenst du aaf'hoale
bij d'r Preziedent.

 

 

 

Sjpass 1

Zuk de veer moal zes on’gersjeede.....

't ant'woad kent uur meele noa info@debruij.nl

winand1.jpg

 

1.      ……………….

2.      ……………….

3.      ……………….

4.      ……………….

5.      ……………….

6.   ……………….

 

 

frans1.jpg

 

winand2.jpg

 

1.      ……………….

2.      ……………….

3.      ……………….

4.      ……………….

5.      ……………….

6.   ……………….

 

frans2.jpg

 

winand4.jpg

 

 

1.      ……………….

2.      ……………….

3.      ……………….

4.      ……………….

5.      ……………….

6.   ……………….

 

 

frans4.jpg

winand3.jpg

 

1.      ……………….

2.      ……………….

3.      ……………….

4.      ……………….

5.      ……………….

6.   ……………….

 

frans3.jpg

 

Ut ant'woad

Die foto is vaa vuure (1), die is vaa reλts (2),

Die is vaa hin’ge (3), die is vaa links (4),

Noen da is dat d’r Winand (5) en dat is d’r Frens (6).