BBQ bei d’r Preziedent  
     
  < Tseruk

Noa veul datoeme jesjrapt tse han woar ut op zamstieg d’r 4e joelie end’liech e zoewieëd dat d’r BBQ durch koeët joa. Bekans alle mitjelieder woare da och prezent. Um 3 uhr koa’me de ietjste mitjelieder da och bijee bij d’r preziedent heem. Dee hoaw d’r jaat da och al ee bisje aajepast aan ’t jebeure. De stehtiesje,  krukke , zonnesjirm, moeziek, jedrenks, teldere en jlazer stónge veëdieg en d’r bbq sjtong paraat, tse waa’de op ut ieëtsjte stuksje vleesj. D’r preziedent zieng vrauw ’t Tiny hauw vuur ut vleesj, ut jemus en de sjlaat jezurgt, dat woar perfect. Teë’je 5 oer woare ze allemoal doa en koeët d’r prezident d’r bbq aa’swunge’le en bejenne mit ’t vleesj. Wie ut vleesj werm hot dink vol loog kroo’je vuur jrunlit um aa tse valle. Van alles woar doa, verkenslepsjer, bieëfstuksjer, plat jehouwe jehaksboal, frika’delle, speklepsjer, sjaslieks, honderbrusjer, kling woeësjer en jroe’se woeësjer en och noch satee-tjer, vuur jid’derinne jet wils. Natuur’lieg woar d’r och jenoch beer, wien en frisj.

Vuur hauwe och os nui mitjelieder ut Yvonne, d’r Tom en ut Fabiënne i’jelane um mit d’r janse jroep bekantsjaf tsemaache. Tusje durch moeët ’t Yvonne namens die drei waal ’t Bruij exame aaflegke. Vaan de 11 vroage houw het d’r 10 jod beant’woad wat in helt dat ’t jesjlaagd is en dat ze alle drei opjenó’me zunt bij de Bruij.

Vuur hant d’r janse nommedaag en oavend jet jeje’se os jet vertselt en jezonge ut woar richtig jemuutlieg.

De fotos

< Tseruk