BBQ bei d’r Preziedent  
     
  < Tseruk

Zondieg 18 joelie hant vuur je BBQt. Bekans alle mitjelieder woare doa. Um 2 uhr koa’me de ietjste mitjelieder bij d’r preziedent heem aa. Dee hoaw och dit joar d’r jaat ee bisje aajepast aan ’t jebeure. De stehtiesje,  krukke , zonnesjirm, moeziek, jedrenks, teldere en jlazer stónge veëdieg en d’r bbq sjtong op de zelfde plaatswie ’t vurig joar, tse waa’de op ut ieëtsjte stuksje vleesj.’t Tiny de vrauw van d’r preziedent hauw wie jewent vuur ut vleesj, ut jemus en de sjlaat jezurgt,  en mit ee sjtel dames alles jesnei’e, jemiejsd, en in de kump jedoa dat woar werm perfect. Teë’je 5 oer woare ze allemoal doa en koeët d’r bbq aa’swunge’le weede Wie ut vleesj werm hot dink vol loog kroo’je vuur jrunlit um aa tse valle. Van alles woar doa, verkenslepsjer, bieëfstuksjer, plat jehouwe jehaksboal, frika’delle, speklepsjer, sjaslieks, honderbrusjer, kling woeësjer en jroe’se woeësjer en och noch satee-tjer, vuur jid’derinne jet wils. Natuur’lieg woar d’r och jenoch beer, wien en frisj.

Vuur hant d’r janse nommedaag en oavend jet jeje’se os jet vertselt en jezonge ut woar richtig jemuutlieg vuur vreuje osnoen al op ’t nieks joar.

De fotos

< Tseruk