BBQ bei dír Preziedent  
     
  < Tseruk

Noa veul datoeme jesjrapt tse han woar ut op zondieg  dír 11 tseptember endíliech e zoewieŽd dat dír BBQ durch koeŽt joa. Bekans alle mitjelieder woare da och prezent. Um 2 uhr koaíme de ietjste mitjelieder da och bijee bij dír preziedent heem. Dee hoaw in dír jaat ing tent jebouwd mit der Marc want ít weer woar nit sjtabiel vuur wat betruft der zonínesjieŽn. De sjtehtiesje,  krukke , moeziek sjtůnge in de tent, jedrenks, teldere en jlazer sjtůnge in kuíche veŽdieg en boaver dír bbq woar dír zonínesjirm eraaf jedrieŽnt vuur went ít zauw reŽíne alles sjtong paraat, tse waaíde op ut ieŽtsjte stuksje vleesj. Dír preziedent zieng vrauw ít Tiny hauw vuur alles jezurgt, ut jemus en de sjlaat is durch ít Yvonne, Nicole en ut Bianca jereed jemaat want ut Tiny houw noch ing Deuf, alles woar perfect. TeŽíje 3 oer woare ze allemoal doa en koeŽt dír prezident dír bbq aaísjwungeíle en bejenne mit ít vleesj. Wie ut vleesj werm hot dink vol loog krooíje vuur jrunlit um aa tse valle. Van alles woar doa, verkenslepsjer, bieŽfstuksjer, kotlette, honderbrusjer, hondervoír,kling woeŽsjer en jroeíse woeŽsjer en och noch satee-tjer, vuur jidíderinne wat wils. Natuurílieg woar dír och jenoch beer oes de flesj, wien en frisj.

Vuur houwe ut drŁeg jehodde bis e noer uf 9 doe bejon ut tse reŽne en ut woed kaod. Vier hant toen der boel bijenee jeraaft en hant os in kuche jezatst. Ut woar enne richtig jemuutlieje daag en vuur vreuje osnoen al op ít nieks joar.

 

De fotos

< Tseruk