< Tseruk  
 

Vasteloavend 2008 De Bruij
 

Wist uur dat:

        Vasteloavend 2008 alwerm vuurbei is

        Vier werm janse sjun daag tsezame hant jehad

        Dis joar dr Sjaak ozze prins woar

        t Esther noe och prinsevrauw is

        Dr president hat besjloase nieks joar ing prinses oes tse rffe

        De vrauwlu ziech doa-uvver ens jedanke mosse maache

        Dr president sjtickers hat oesjedeeld

        Op die sjtickers woar tse leze wat / we tse bis: oad prins, vrauw van enne oad
    Prins, vieze president, vrauw van dr president, vrunk van dr president, vrundin
    van dr president, sjrief-vrauw en nog voal mie

        Vier dis joar os eeje hoesorde hant kreje

        Ozze prins die hat oesjerikt

        Vier de hoesorde nit darve verjese bei offizile verzammeloenge

        Vier als sjtroaf ee runke aan de janse Bruij mosse jeve, went vier dr
    hoesorde waal verjese

        Vier dis joar voal ren hauwe onger dr jroese tsg

        Dat al joare nit mie woar passeerd

        Vier allenui noa dr tsog erg mui woare

        Vier veul op krukke hant jezse

        Dr president doavuur ee stroafkamp wilt i-veure

        Dat dat da ee jans weekend jeet doere

        Nit veul jedanst woed weil de mansl pieng aa de kneie hauwe

        De vrauwl dat nit jeleuve

        Vier in dr sommer va 2008 tse zame junt barbeknoeie

        Vier dr datum nog mosse besjpreche

        Vier da besjtimt werm voal pleser hant

        Iech de fotos van de aafjeloofe drei joar op DVD wil brenne

        Iech noen jenog han jesjreve

ALAAF,   Sjrief-vrauw Bianca

 
  < Tseruk